1. Bygglovsanmälan

Om ditt planerade bygge kräver bygglov hjälper vi dig genom hela processen. Vi ser till att din ansökan är fackmannamässigt utförd i alla avseenden och att den svarar upp mot reglerna i din kommun.

Vi tar fram allt som krävs för just din ansökan – från konstruktionsritningar och en extern kontrollansvarig (KA) till en kontrollplan för din planerade byggnation. När vi har skickat in din ansökan, finns vi även med som stöd för eventuella behov av kompletteringar. Vi hjälper dig under hela processen och om du önskar kan vi även hålla i kontakten med handläggaren på din kommun.

Här kan du läsa om vilka byggnationer måste man ha bygglov för att få genomföra:

 • Vid nybyggnationer
 • Ska du göra en tillbyggnad så måste du ha bygglov om tillbyggnaden är större än 15 kvadratmeter eller om den innefattar andra omfattande ändringar. Det kan exempelvis handla om att gräva ut en källare eller bygga en ny balkong.
 • Murar och staket kan också i vissa fall kräva bygglov, liksom att ordna ett större upplag på din tomt.
 • Bygglov krävs även om du planerar att på ett väsentligt sätt ändra användningen på en bostad. Exempel på detta kan vara att ordna en bostad i garaget eller att göra om ett kontor till bostad.
 • Vill man flytta väggar inomhus behöver man bygglov i de fall då detta medför ändringar i byggnadens bärande konstruktioner.
 • Står ditt hus inom ett detaljplanerat område så krävs bygglov för några övriga åtgärder. Exempel på detta är att byta färg, fasadmaterial eller taktäckning på en byggnad.
 • Bygglov kan även behövas för förändringar som väsentligt påverkar byggnadens utseende, exempelvis fönsterbyte eller bygge av en takkupa.
 • Vill man sätta upp eller ändra skyltar på ett väsentligt sätt behöver man också bygglov i ett detaljplanerat område.

2. Bygganmälan

En bygganmälan och en bygglovsansökan är samma sak i allt vad dokumentation och ansökan innebär. Det som skiljer dem åt är att en bygglovsansökan kräver en extern KA (kontrollansvarig). Vid bygganmälan så får fastighetsägaren själv vara kontrollansvarig, fast på samma premisser. Det är vid enklare projekt som en privatperson kan vara KA själv.

Bygganmälan behövs för:

 • Rivning av byggnad eller del av en byggnad
 • Ändring av en byggnads bärande delar
 • Installation eller ändring av eldstad, brandskydd, hiss, vindkraftverk
 • Installation eller ändring av planlösning, ventilation, vatten och avlopp
 • Tillbyggnad på max 15 kvm till ett en- och tvåbostadshus
 • Uppförande av en komplementbyggnad eller ett komplementbostadhus på max 25 kvm (t.ex. Attefallshus)
 • Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus
 • Underhåll av en kulturhistoriskt värdefull byggnad

3. Tilläggstjänster

För både bygglov och bygganmälan krävs ofta ett antal handlingar tillsammans med själva ansökan. Det kan till exempel handla om arkitekt- eller konstruktionsritningar, eller stöd i själva design- och planeringsprocessen för din byggnation.
Kanske har du redan vissa handlingar klara, eller så behöver du ta fram allt från grunden. Vi kan hjälpa dig med enskilda ritningar eller som stöd bara under en del av din bygglovsprocess.
Vi erbjuder spetskompetens inom flera olika områden som kan vara aktuella i samband med en bygglovsansökan. Här nedan kan du se vad vi har som tilläggstjänster.

 • Arkitektritningar
 • Konstruktionsritningar
 • Designhjälp
 • Kontrollansvarig
 • Besiktningsman
 • Konsultation för att utvärdera potentiella bygglovsmöjligheter
 • Kontakt med entreprenörer som utförare av byggnadsarbeten