Vi hjälper dig med kontrollansvarig för ditt byggprojekt

Kontrollplan

Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall kontrollansvarig krävs ska denne biträda byggherren med detta.

En kontrollplan enligt PBL är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att samhällets krav enligt PBL för åtgärden kan antas komma att uppfyllas. Oftast utformas kontrollplanen som en matris där det i rader och kolumner framgår:

 • Vad som ska kontrolleras
 • Vem som ska kontrollera
 • Hur och när kontrollen ska göras,
 • Mot vad kontrollens resultat ska jämföras och
 • På vilket sätt resultatet ska redovisas

Bland annat ska följande redovisas:

 • Fuktsäkerhetsbeskrivning
 • Brandskyddsdokumentation
 • Konstruktionsberäkningar
 • Teknisk Beskrivning
 • Energiberäkningar
 • Besiktningsman
 • Kontakt med entreprenörer som utförare av byggnadsarbeten

Det här kan verka lite krångligt, men vi hjälper dig gärna!

Allt inom bygglov – vi hjälper dig!