Bygglovsansökan & bygganmälan

När du ska bygga nytt, bygga om eller om du behöver en tillbyggnad står våra specialister redo att hjälpa dig.

Vi tar fram allt som krävs för just din ansökan – från bygglovsritningar, konstruktionsritningar och en extern kontrollansvarig (KA) till en kontrollplan för din planerade byggnation.

När vi har skickat in din ansökan, finns vi även med som stöd för eventuella behov av kompletteringar. Vi hjälper dig under hela processen och om du önskar kan vi även hålla i kontakten med handläggaren på din kommun.

När krävs ett bygglov?

Du behöver oftast bygglov om du vill bygga en ny byggnad, bygga till eller göra vissa andra ändringar. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur, eller anordna ett upplag på din tomt. Ibland måste du göra en anmälan även om du inte behöver bygglov. För att få reda på om det du vill bygga kräver bygglov eller anmälan kontakta din kommun eller oss så kan vi hjälpa dig!

Några grundregler

 • Bygga nytt och bygga till

Att bygga en ny byggnad eller göra en tillbyggnad kräver oftast bygglov. En tillbyggnad är när du ökar en byggnads volym åt något håll, antingen uppåt, nedåt eller åt sidan. Även byggnader utan väggar kräver bygglov. Exempel på åtgärder som oftast kräver bygglov är altan, garage, carport, en balkong eller en stödmur.

 

 • Ändra inomhus

Bygglov krävs även om du planerar att på ett väsentligt sätt ändra användningen på en bostad. Exempel på detta kan vara att ordna en bostad i garaget eller att göra om ett kontor till bostad.

Vill man flytta väggar inomhus behöver man också bygglov i de fall då detta medför ändringar i byggnadens bärande konstruktioner.

 

 • Installationer

Du behöver generellt söka bygglov för ny rökkanal på fasaden eller ny skorsten på taket till exempel eftersom det är en åtgärd som ändrar byggnadens yttre utseende.

 

 • Ändra byggnads yttre utseende

Ska du förändra en byggnads yttre kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan. Till exempel om du ska byta material eller kulör på fasad eller tak. För en- och tvåbostadshus krävs oftast inte bygglov om ändringen uppfyller vissa villkor.

 

 • Ändra mark

Du behöver bygglov för att bygga en mur eller stödmur som är högre än 0,5 meter. För en- och tvåbostadshus finns vissa undantag från bygglovsplikten. Om du ska ändra marknivå, behöver du marklov.

 

 • Skyltar och ljusanordningar

Du behöver oftast bygglov för att sätta upp, flytta eller ändra en fristående skylt. Om skylten tas in över natten behövs vanligtvis inget bygglov. Mindre skyltar kan också vara undantagna från kravet på bygglov.

 

 • Rivning

Du behöver rivningslov för att riva en byggnad eller delar av en byggnad inom detaljplanerat område.

När krävs inte ett bygglov?

 • Uteplats

Inom 3,6 meter från bostadshuset får du utan bygglov anordna en skyddad uteplats med mur eller plank. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter.

 

 • Skärmtak

Du får också anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 kvadratmeter.

 

 • Friggebod

I bostadshusets närhet får du sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar.

 

 • Fasadändringar

Du får måla om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial. Men du får inte ändra byggnadens eller områdets karaktär – då krävs bygglov.

Bygganmälan

I vissa fall räcker det att göra en anmälan till kommunen, en så kallad bygganmälan. Läs mer om bygganmälan här.

Bygganmälan

Du behöver inte bygglov men måste göra en anmälan till byggnadsnämnden och invänta startbesked om du ska bygga ett så kallat attefallshus på högst 30 m2, en tillbyggnad på högst 15 m2 eller inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

När behövs en bygganmälan?

 • Attefallshus

I bostadshusets närhet får du utan bygglov bygga ett fristående attefallshus. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.

 

 • Tillbyggnad högst 15 kvadratmeter

Du som har ett en- och tvåbostadshus får göra en tillbyggnad på högst 15 m2. Tillbyggnaden får inte bli högre än det befintliga bostadshusets taknockshöjd. Om tillbyggnaden sker närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande.

 

 • Takkupor

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får bygga högst två takkupor. Finns det redan en takkupa får du bygga en till. Takkuporna får uppta högst halva takfallets längd och får inte innebära ingrepp i husets bärande konstruktion.

 

 • Inreda ytterligare en bostad

Du som har ett enbostadshus får inreda ytterligare en bostad. Men du får du inte göra några yttre ändringar på byggnaden utan bygglov.

Allt inom bygglov – vi hjälper dig!