Regler om ansökan om attefallshus 30kvm

Attefallshus på 30 kvm i Stockholm

Just nu väntas en ny lag vilket innebär att det inom en snar framtid kommer att bli tillåtet att bygga attefallshus med en BYA (Byggnadsarea) på 30 kvm. Det innebär att ännu en bygglovsbefriad åtgärd blir tillåten. Kraven på utformningen kommer i övrigt att vara samma som kraven som gäller attefallsbyggnaderna på 25 kvm BYA, d.v.s. max fyra meter i taknockshöjd. Grannar ska även framöver kunna överklaga ett startbesked för en attefallsbyggnation.

Bygglov och design

Attefallshus kräver inte bygglov utan endast en anmälan och ett startbesked. Vi kan hjälpa dig med den anmälan som behövs. Därefter inväntar man ett startbesked innan man kan påbörja byggnationen av sitt attefallshus. Viktigt att komma ihåg är att ett attefallshus är en komplementbyggnad och därför måste det redan finnas ett permanent en- eller tvåbostadshus på tomten. Om du vill använda attefallshuset som bostad – antingen permanent eller fritidsbostad – kallas det komplementbostadshus. Då krävs det att man förser huset med tekniska egenskaper och tillgänglighet precis som en permanentbostad. Det gäller till exempel inredning och utrustning för matlagning och personlig hygien, samt möjligheten att förvara saker. Huset måste också vara tillgängliga för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Förutsatt att det finns ett permanent bostadshus på tomten får du i de flesta fall bygga attefallshuset oavsett vad som står i detaljplanen angående hur stor del av tomtens area som får bebyggas. Om Attefallshuset ska användas som permanentbostad måste det uppfylla kraven på tekniska egenskaper och tillgänglighetskrav för permanentbostäder.

Storlek och placering

Attefallshusets totala byggnadsarea är för närvarande begränsat till 25 kvadratmeter. När den nya lagen träder i kraft kommer det alltså vara tillåtet att bygga med byggnadsarea på upp till 30 kvadratmeter.

Några regler om attefallshus

  • Högsta tillåtna höjden, så kallad taknockshöjd, är fortsatt 4 meter.
  • Fristående Attefallshus får byggas i omedelbar närhet till det befintliga bostadshuset.
  • Avståndet till tomtgräns behöver vara minst 4,5 meter, men du får bygga närmare tomtgränsen om grannfastighetens samtliga delägare godkänner det. Godkännandet kan till exempel lämnas genom att varje delägare skriver under på en situationsplan som visar attefallshusets tänkta placering.
    Attefallsbyggnader får inte stå närmare järnväg än 30 meter.

Kontakta oss så hjälper vi dig med ansökan!